/

Pharmacist

--SkyDest--

Graduates / Post Graduates in Pharmacy
(B-pharm, M-pharm, Pharm-D)
Should have minimum 1-2 year experience
MOH/DHA Licence (Not Mandatory)
Location: Dubai
Salary: 5K-5.5K